ទំនាក់ទំនង

#B-08 (La Seine Building) Koh Pich, St Sopheak Mongkol Rd, Phum 14, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia

TEL: 023 230 868

FAX: 023 230 869